Privacyverklaring en cookiebeleid

Twinning Energy respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Twinning Energy verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens Twinning Energy.

Wanneer u meer informatie wilt over privacy binnen Twinning Energy, neem gerust contact op met info@twinningenergy.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Twinning Energy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@twinningenergy.nl, wij zullen deze informatie verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Twinning Energy verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Twinning Energy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

– 7 jaar voor financiële en fiscale gegevens

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Twinning Energy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Twinning Energy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Monitoren gedrag bezoeker

Twinning Energy maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

7. Gebruik van cookies

Twinning Energy plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

8. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twinningenergy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek na te sturen. Wanneer we dat verzoek doen vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Twinning Energy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Twinning Energy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twinning Energy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@twinningenergy.nl. Twinning Energy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

10. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.